LICENSBETINGELSER

 

BEMÆRK! DENNE AFTALE ER EN LICENSAFTALE OG IKKE EN KØBSAFTALE. PRODUKTET STILLES TIL RÅDIGHED I HENHOLD TIL NEDENSTÅENDE LICENSAFTALE, SOM DEFINERER DERES BRUGERRETTIGHEDER I FORBINDELSE MED PRODUKTET, OG INDEHOLDER BESTEMMELSER OM BEGRÆNSNING AF ANSVAR M.V. DENNE LICENS GIVES AF PLETTNER-DATA I/S FOR PRODUKTER, SOM ER KØBT I OG UDEN FOR DANMARK.

 

LICENSAFTALE

 

VIGTIGT! LÆS DENNE LICENSAFTALE OMHYGGELIGT, FØR DE TAGER PRODUKTET I BRUG. BRUG AF PRODUKTET ER ENSBETYDENDE MED, AT DE ER INDFORSTÅET MED OG ACCEPTERER LICENSAFTALEN SAMT DENS BETINGELSER. HVIS DE IKKE KAN ACCEPTERE DE ANFØRTE BETINGELSER, SKAL DE RETURNERE PRODUKTET I SIN HELHED UDEN AT PLOMEN TIL CD’EN ER BRUDT TIL PLETTNER-DATA I/S INDEN FOR 10 DAGE FRA KØBSDATOEN. DE VIL DA VÆRE BERETTIGET TIL FULD REFUSION AF KØBESUMMEN. DENNE LICENSAFTALE UDGØR DERES LICENSBEVIS, OG DE BØR DERFOR OPBEVARE DEN OMHYGGELIGT.

 

A.        LICENSAFTALE: Plettner-Data I/S stiller et lagringsmedie til rådighed, der indeholder et computerprogram ("Programmet") en licensaftale ("Licensaftalen") samt andet trykt materiale (under ét benævnt "Produktet"), og giver Dem licens til at bruge Produktet i henhold til de i Licensaftalen anførte betingelser. Ophavsret og alle andre til Produktet hørende rettigheder forbliver vor eller vore leverandørers ejendom. Ved kopiering i henhold til tildelte brugsrettigheder skal De gengive alle de for Produktet relevante oplysninger om ophavsret og lignende på alle kopier, De måtte oprette. Licensaftalen skal opsiges med 3 måneders varsel.

 

B.        LICENSAFTALEN GIVER DEM RET TIL:  1. at installere og bruge én kopi af Produktet på en institution og dennes direkte tilknyttede underafdelinger med samme institutionsnavn. Kopien må kun anvendes af flere brugere samtidig. Hvis Produktet skal opdeles på flere logiske databaser, skal der indhentes en saparat licens for databaser ud over den første. 2. at oprette én kopi af Produktet som et sikkerhedseksemplar. Hvis Produktet er en opgradering af et produkt tilhørende Plettner-Data I/S, må det opgraderede produkt kun bruges i overensstemmelse med denne Licensaftale. Licensen kan ikke overføres til anden institution og må kun fungere på den institution, hvortil den er købt.

 

C.        LICENSAFTALEN GIVER DEM IKKE RET TIL: 1. at bruge eller kopiere Produktet i andre tilfælde end de under B nævnte. 2. at oversætte, foretage reverse engineering af, dekompilere eller disassemblere Produktet, undtagen i den udstrækning den foregående begrænsning er udtrykkeligt forbudt ved gældende lov. 3. at udleje, lease, tildele eller overføre Produktet i andre tilfælde end de under B nævnte. 4. at ændre Produktet eller integrere alle eller enkelte dele af Produktet i et andet program. 5. at oprette billeder, der er krænkende, obskøne eller strider mod den almindelige moral.

 

D.        AFTALENS OPHØR: Denne Licensaftale gælder, så længe De bruger Produktet. Licensaftalens retlige virkning vil dog med øjeblikkelig virkning bringes til ophør i tilfælde af, at De ikke overholder Licensaftalens vilkår eller betingelser. Ved Licensaftalens ophør er De forpligtet til at destruere alle kopier af Produktet. Begrænsningerne i ansvar som beskrevet nedenfor har retlig virkning selv efter Licensaftalens ophør.

 

E          BEGRÆNSNINGER I BESTEMMELSERNE OM GARANTI:  PRODUKTET LEVERES"SOM BESET". DER GIVES IKKE YDERLIGERE GARANTI ELLER BETINGELSER, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, OG PLETTNER-DATA I/S FRASKRIVER SIG ETHVERT YDERLIGERE ANSVAR FOR PRODUKTETS HANDELSMÆSSIGE KVALITET, OMSÆTTELIGHED ELLER EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL, LIGESOM DER IKKE GIVES YDERLIGERE GARANTI I HENHOLD TIL LOVBESTEMMELSER. BRANCHEPRAKSIS ELLER HANDELSMÆSSIGE GARANTIER. DET FULDE ANSVAR FOR PRODUKTETS FUNKTION OG VIRKEMÅDE PÅHVILER INDEHAVEREN AF BRUGSRETTEN. HVERKEN PLETTNER-DATA I/S ELLER PLETTNER-DATA I/S'S FORHANDLERE ELLER LEVERANDØRER KAN DRAGES TIL ANSVAR FOR NOGEN FORM FOR TAB ELLER SKADE, DER OMFATTER, MEN IKKE ER BEGRÆNSET TIL TAB AF INDTÆGTER ELLER OVERSKUD, TAB ELLER BESKADIGELSE AF DATA ELLER ANDRE HANDELSMÆSSIGE ELLER ØKONOMISKE TAB, HELLER IKKE I TILFÆLDE AF AT PLETTNER-DATA I/S PÅ FORHÅND ER GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER, ELLER HVOR PLETTNER-DATA I/S BURDE HAVE FORUDSET SÅDANNE SKADER, ELLER I TILFÆLDE AF KRAV FRA TREDJEMAND. PLETTNER-DATA I/S'S SAMLEDE ANSVAR KAN UDELUKKENDE OPGØRES TIL DEN PRIS, DER ER BETALT FOR PRODUKTET. DET SAMME GÆLDER PLETTNER-DATA I/S'S FORHANDLERE OG LEVERANDØRER. BEGRÆNSNINGERNE I DETTE AFSNIT SKAL GÆLDE, UANSET OM DEN ANFØRTE MISLIGHOLDELSE UDGØR EN MISLIGHOLDELSE AF EN GRUNDLÆGGENDE BETINGELSE ELLER AFTALEBRUD. I TILFÆLDE AF, AT OVENNÆVNTE ANSVARSFRASKRIVELSER ELLER BEGRÆNSNINGER GIVER EN DÅRLIGERE RETSSTILLING END DE GÆLDENDE LOVREGLER, FINDER DISSE BESTEMMELSER DOG IKKE ANVENDELSE.

 

F.        ALMINDELIGE BESTEMMELSER: Denne Licensaftale udgør den fulde og hele aftale mellem Dem og os. Licensaftalen går forud for alle tidligere aftaler eller forhandlinger, mundtlige eller skriftlige, og kan ikke ændres undtagen ved skriftlig aftale. Licensaftalen er underlagt og skal fortolkes i henhold til gældende lov i Danmark, for produkter købt i Danmark. Såfremt nogen bestemmelse i Licensaftalen ved en kompetent domstol erklæres ugyldig, ulovlig eller uden retskraft, skal en sådan bestemmelse udskilles fra Licensaftalen, mens de øvrige bestemmelser bevarer deres fulde gyldighed.

 

Denne aftale er underlagt Dansk Lov og Ret, Sø & Handelsretten.  Plettner - Data I/S, Dådyrvej 17, 4050 Skibby